Projekt Poriadok v Ružinove

Čo je dnes možné stavať

Poriadok v Ružinove - Regulácia

Čo je dnes možné stavať

Kliknutím na výkres sa vám zobrazia jednotlivé funkčné plochy, ako ich určuje Územný plán Bratislavy. Podľa toho zistíte, čo je kde možné postaviť.

Podrobnejšími územnými plánmi zón môžeme jednotlivé funkcie na území spresniť a navrhnúť maximálnu výšku objektov. Funkcie pritom nie je možné územným plánom zóny meniť, pretože musí byť v súlade s Územným plánom Bratislavy. Príklad: Ak je niektorá plocha v Územnom pláne Bratislavy určená na viacpodlažnú obytnú zástavbu, na pozemku s touto funkciou je možné postaviť bytový dom. Územný plán zóny mu však môže dať výškový limit.


  • Kliknite na uzemie na mape
    pre bližšie informácie

Legenda

101 viacpodlažná zástavba obytného územia
102 malopodlažná zástavba obytného územia
201 občianska vybavenosť celomestkého a nadmest. významu
201 občianska vybavenosť celomestkého a nadmest. významu
202 občianska vybavenosť lokálneho významu
501 zmiešané územie : bývanie+OV
501 zmiešané územie : bývanie+OV
602 územie technickej vybavenosti, energetika a telekomunikácie
901 vodné plochy a toky
401 šport, telovýchova a voľný čas
1110 parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy
1130 ostatná ochranná a izolačná zelen