Projekt Poriadok v Ružinove

Súčasný stav lokality

Poriadok v Ružinove - Rozbory

Súčasný stav lokality

Na tomto výkrese môžete vidieť, čo sa na území, na ktoré robíme územné plány zón, a v ich okolí, nachádza v súčasnosti. Zakreslené sú tu jednotlivé objekty a plochy a čo je na nich umiestnené.


  • Kliknite na zónu na mape
    pre bližšie informácie

Legenda

Viacpodlažná zástavba obytného územia ( bytové domy)
Malopodlažná zástavba obytného územia ( rodnné domy)
Polyfunkčná zástavba ( bývanie + OV)
Občianska vybavenosť lokálneho významu
Občianska vybavenosť nadmestkého významu
Slôady, stavebníctvo, distribučné centrá
Zariadenia technickej infraštruktúry
Garážové domy
Šport, telovýchova a voľný čas
Vodné plochy a toky
Verejná zeleň
Vyhradená areálová zeleň
Areálová zeleň
Ochranná izolačná zeleň
Vnútrobloková zeleň
Súkromná zeleň
Záhrady
Spevnené plochy
Zjazdné chodníky (pešší aj pohyb autami)