Projekt Poriadok v Ružinove

Termíny a udalosti

Prerokovanie konceptu Územných plánov zón Štrkovecké jazero, Bajkalská roh a Bajkalská, Drieňová.

  - Miestny úrad MČ Bratislava – Ružinov oznamuje verejnosti, že v lehote 16.9.2014 - 8.12.2014 sa uskutoční prerokovanie konceptov Územného plánu zóny Bajkalská, Drieňová - Územného plánu zóny Štrkovecké jazero - Územného plánu zóny Bajkalská roh.

  - V súvislosti s prerokovaním predmetných materiálov Vám oznamujeme, že textová i grafická dokumentácia konceptov uvedených troch územných plánov zón je k dispozícii k nahliadnutiu na referáte územného a regionálneho rozvoja miestneho úradu na Mierovej ulici 21 a na web stránke www.ruzinov.sk /Územné plány zón.

 • 8.10.2014 o 17:00 hod. - Veľká zasadačka Miestneho úradu Bratislava-Ružinov, Mierová 21
 • Verejná prezentácia variantného riešenia konceptov troch ÚPN-Z (ÚPN-Z Bajkalská, Drieňová - ÚPN-Z Štrkovecké jazero - ÚPN-Z Bajkalská roh)
  (VEREJNÉ ZHROMAŽDENIE OBČANOV).

  Verejnosť je oprávnená podať pripomienky k predloženým konceptom územnoplánovacej dokumentácie do 8.12.2014 písomnou formou do podateľne miestneho úradu alebo poštou na adresu: Miestny úrad Bratislava -Ružinov, Mierová č. 21, 827 05 Bratislava 2.

 • 27.10.2014 o 14:00 hod. - Veľká zasadačka Miestneho úradu Bratislava-Ružinov, Mierová 21
 • Verejné prerokovanie konceptov uvedených troch územných plánov zón s obcou, dotknutými orgánmi štátnej správy, samosprávy, dotknutými fyzickými a právnickými osobami.

 • Link na stránku Ružinova, časť ÚPN-Z: www.ruzinov.sk/sk/content/view/uzemne-plany-zon

Proces spracovania územného plánu zón

Návrh na obstaranie ÚPN-Z je predovšetkým vlastným podnetom mesta. Môže ho však podať aj iný orgán verejnej správy, fyzická alebo právnická osoba. O tom, či treba obstarávať ÚPN-Z pri návrhu iných orgánov alebo osôb, rozhodne po preskúmaní mesto.

Zhromaždujú sa všetky dostupné podklady.

Výber spracovateľa v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Prípravu súťažných podmienok zabezpečí obstarávateľ mesto a osoba odborne spôsobilá na obstarávanie ÚPD. Výber z ponúk má robiť nezávislá komisia, ktorá bude garantom spravodlivého výberu zhotoviteľa ÚPN-Z. Hlavným kritériom výberu nie je len najnižšia ponúkaná cena, ale predovšetkým odborná spôsobilosť kandidátov a kvalita ich doterajšej činnosti v územnom plánovaní. Výber spracovateľa má prebehnúť ešte pred vypracovaním prieskumov a rozborov pre ÚPN-Z. Jeho zapojenie do zabezpečovania územnotechnických podkladov a vyhodnotenia ich použitia v ÚPN-Z je významným prínosom pre prípravu zadania ÚPN-Z. V tejto etape prác má mať spracovateľ postavenie všestranného odborného konzultanta a spolupracovať na príprave podkladov pre spracovanie zadania.

V tejto fáze sa komplexne analyzuje súčastný stav územia a vyhodnotia sa pozitívne a negatívne faktory, ako sú problémy, strety záujmov, identidikujú sa potenciály rozvoja. Hlavným výstupom je tzv. problémový výkres. Dôležitou súčasťou je krajinnoekologický plán.

Zadanie stanovuje hlavné ciele a požiadavky na riešenie, vrátane požiadaviek na samotnú úpravu, formu a rozsah dokumentu. Zadávateľ obstaravania (mestská časť - Ružinov), určí spracovateľovi svoju rozvojovú strategiu. Zadanie schvaľujú miestni poslanci, čím sa stane záväzným východiskom pre následujúcu etapu.

Je jednoznačným riešením, bez prvkov variantnosti. Je finálnou plánovacou etapou. Neodmysliteľnou súčasťou návrhu je prerokovanie s verejnosťou a dotknutými orgánmi. Zákon definuje minimálne lehoty na pripomienkovanie, ako aj kompetencie nadriadeného orgánu územného plánovania, ktorým je pre úroveň zón krajský stavebný úrad. Ten vydáva stanovisko k zadaniu a preskúma súlad návrhu územného plánu.

Verejné prerokovanie návrhu ÚPN-Z sa uskutoční s verejnosťou, dotknutými mestkými časťami, dotknutým samosprávnym krajom, s dotknutými orgánmi štátnej správy a s dotknutými právnickými osobami. Opätovne sa prerokuje s tými, ktorých pripomienky neboli akceptované - to sa netýka dotknutých orgánov štátnej správy, s ktorými treba návrh ÚPN-Z dohodnúť.

Preskúmanie návrhu ÚPN-Z nadriadeným stavebným úradom. Mesto schvaľuje ÚPN-Z spolu so všeobecne záväzným nariadením, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN-Z. Schválený ÚPN-Z je v určenom rozsahu záväzným alebo smerodajným podkladom na vypracovanie dokumentácie stavieb.